PRIVACY


 • Privacybeleid LUST FOR LIVE BV
 1. Contactgegevens  

Deze website wordt beheerd door LUST FOR LIVE BV (voor de contactgegevens: zie artikel 3 van onderdeel IV.). Voor al uw vragen en opmerkingen i.v.m. deze kennisgeving en de LUST FOR LIVE BV-website kan u terecht op het hieronder vermeld adres van LUST FOR LIVE BV of op het e-mailadres tom@lustforlive.be  

 

 1. Toepassing  

LUST FOR LIVE BV verwerkt uw persoonsgegevens enkel in de gevallen en voor de doeleinden zoals hierna vermeld.  

Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten die LUST FOR LIVE BV aanbiedt.  

Door het gebruik van de LUST FOR LIVE BV-website aanvaardt u de toepassing van het privacybeleid van LUST FOR LIVE BV alsook van haar algemene voorwaarden (zie bovenaan deze pagina).  

LUST FOR LIVE BV kan dit privacybeleid van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Als wijzigingen van dermate invloed zijn op de wijze waarop LUST FOR LIVE BV de al door LUST FOR LIVE BV bewaarde persoonsgegevens verwerkt of openbaar maakt, zal LUST FOR LIVE BV de websitegebruiker vragen een nieuwe versie van dit privacybeleid te aanvaarden zodra deze is gewijzigd. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht bij het eerste gebruik door de websitegebruiker van de LUST FOR LIVE BV-website na communicatie en in voorkomend geval aanvaarding van de wijziging van dit privacybeleid.  

 

 1. Beleid  

LUST FOR LIVE BV respecteert uw privacy en wil u aan de hand van deze kennisgeving informeren over haar beleid inzake de verwerking van de persoonsgegevens die zij via haar website verkrijgt. Hoewel het merendeel van de informatie van de LUST FOR LIVE BV-website toegankelijk is zonder dat de gebruiker persoonsgegevens dient op te geven, vereist LUST FOR LIVE BV in een aantal gevallen dat deze informatie wordt doorgegeven.  

De persoonsgegevens worden hoe dan ook enkel verzameld wanneer de websitegebruiker deze zelf communiceert op uitdrukkelijk vrijwillige basis, of op basis van ons cookiebeleid.  

Het loutere doorgeven van deze informatie geldt als toestemming voor LUST FOR LIVE BV om deze gegevens op te slaan en te verwerken, dit alles in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wettelijke regels. Ten slotte kan LUST FOR LIVE BV haar gegevens aanvullen met andere informatie waarover zij beschikt en/of die LUST FOR LIVE BV van derden verkrijgt.

LUST FOR LIVE BV verwerkt geen gevoelige gegevens noch andere gegevens die de uitdrukkelijke toestemming van de websitegebruiker vereisen. 

De websitegebruiker garandeert dat de gegevens die worden ingegeven hem of haar toebehoren, dan wel dat hij of zij de toestemming heeft deze gegevens mee te delen. Het gebruik van valse gegevens of van gegevens van derden die hun toestemming niet gaven, kan aanleiding geven tot het ontzeggen van de toegang tot de website van LUST FOR LIVE BV, bepaalde onderdelen daarvan en/of andere producten en/of diensten, tijdelijk of definitief.  

LUST FOR LIVE BV garandeert dat zij de ontvangen persoonsgegevens enkel gebruikt voor de doelen uitdrukkelijk omschreven in dit privacybeleid. Iedere verwerking voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld zal alleen gebeuren met uw toestemming en volgens de toepasselijke wettelijke regels. In het algemeen verwerkt LUST FOR LIVE BV enkel persoonsgegevens om met u contact op te nemen, om u de producten en diensten te kunnen leveren die u bestelde of waarvoor u registreerde, om u te informeren over haar eigen aanbod en dat van haar commerciële partners en deze te kunnen personaliseren en voor direct marketing doeleinden.  

Als u een product of dienst aankoopt bij LUST FOR LIVE BV, verzamelt LUST FOR LIVE BV, als onderdeel van het aan- en verkoopproces, de persoonsgegevens die u ons geeft, zoals uw naam en achternaam, adres of e-mailadres en betalingsgegevens. Deze informatie is nodig om uw transactie te verwerken, en voor de levering van onze producten en diensten (inclusief boekhouding en facturatie) en voor de klantenservice van LUST FOR LIVE BV. Dit is een contractuele vereiste om LUST FOR LIVE BV in staat te stellen de door u gevraagde transactie uit te voeren of voor te bereiden. Indien de hierboven vermelde informatie niet wordt verstrekt, is het onmogelijk om de transactie uit te voeren.  

LUST FOR LIVE BV kan geaggregeerde of anonieme persoonsgegevens verwerken voor verschillende doeleinden, zowel voor zichzelf als voor derden.  

In ieder geval kan LUST FOR LIVE BV persoonsgegevens verwerken voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om hun diensten te evalueren.  

Het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, zowel voor LUST FOR LIVE BV zelf als voor haar commerciële partners, is onderworpen aan uw toestemming. U kan deze toestemming in volledige vrijheid geven of weigeren, al kan uit de weigering volgen dat bepaalde onderdelen van de LUST FOR LIVE BV-website en/of bepaalde producten of diensten niet langer beschikbaar zullen zijn.  

Deze commerciële partners zullen te allen tijde verbonden worden aan dezelfde privacy verplichtingen. Het gaat onder meer om:  

LUST FOR LIVE BV biedt een aantal diensten aan in samenwerking met andere ondernemingen, al dan niet met aanduiding van beide ondernemingen. Wanneer u gebruik maakt van deze diensten en/of zich ervoor aanmeldt via de LUST FOR LIVE BV-website kan LUST FOR LIVE BV de daarbij verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan deze onderneming. Deze laatste stelt u op de hoogte van alle doeleinden die zij nastreeft bij het gebruik van deze gegevens. LUST FOR LIVE BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere ondernemingen en raadt u aan om hun privacybeleid te lezen, dat kan afwijken van dat van LUST FOR LIVE BV.  

Het is mogelijk om LUST FOR LIVE BV te melden dat u (i) niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent haar producten- en dienstenaanbod en (ii) bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Deze melding kan gebeuren a.d.h.v. de link die aan de elektronische communicatie van LUST FOR LIVE BV wordt toegevoegd alsook via het volgende e-mailadres: tom@lustforlive.be. In dit geval worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt, tenzij (i) LUST FOR LIVE BV kan aantonen dat er zwaarwegende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of (ii) dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van enige rechtsvorderingen.  

De websitebezoeker die zijn identiteit als natuurlijke persoon bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, op verbetering, verwijdering, of beperking ervan middels een gedagtekend en ondertekend verzoek aan LUST FOR LIVE BV. De websitebezoeker heeft ook een recht op bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.  

Hij kan vragen om duiding omtrent het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, de (categorieën van) gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben, de (categorieën van) ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de oorsprong van die gegevens en de logica, de betekenis en de beoogde gevolgen van een eventuele geautomatiseerde besluitvorming.  

Hij kan zich verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens, voor zover deze werden verkregen met het oog op direct marketing. Voor zover LUST FOR LIVE BV gebruik zou maken van onvolledige en/of niet ter zake dienende gegevens, gegevens die onrechtmatig worden geregistreerd, meegedeeld of verwerkt en/of gegevens die langer werden bewaard dan toegelaten, kan u de verwijdering en/of het verbod van het gebruik ervan vragen. Het volstaat hiertoe om een e-mailbericht te sturen naar LUST FOR LIVE BV, op het e-mailadres tom@lustforlive.be, met een kopie van uw identiteitskaart en een gedagtekend en ondertekend verzoek in bijlage. Dezelfde bijlagen zijn vereist indien u LUST FOR LIVE BV per brief wenst te contacteren, a.d.h.v. de voormelde contactgegevens. LUST FOR LIVE BV poogt deze verzoeken ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst te beantwoorden.  

In principe bewaart LUST FOR LIVE BV de persoonsgegevens voor onbepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk een andere periode wordt vermeld of tenzij u een aankoop heeft gedaan bij LUST FOR LIVE BV in welk geval uw contactgegevens voor deze aankoop en andere gegevens nodig voor de uitvoering van deze koopovereenkomst 10 jaar worden bijgehouden of zolang de garantie loopt op het product.  

In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, herstructurering, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis met betrekking tot de activiteiten of activa van LUST FOR LIVE BV, kunnen uw persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.  

Om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen, nemen LUST FOR LIVE BV en haar serviceproviders redelijke voorzorgsmaatregelen en past LUST FOR LIVE BV algemeen erkende beveiligingsstandaarden toe om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet ongepast verloren gaan, worden misbruikt, worden geopend, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of vernietigd.  

Persoonsgegevens worden beschermd door beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de aard van de informatie.  

In geval van betwisting kan de betrokkene zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (voor België gevestigd te B-1000, Brussel, Drukpersstraat 35, www.privacycommission.be) die bevoegd is voor privacy en gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Niettegenstaande de voorwaarden van dit privacybeleid, kan de verwerking, het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens buiten de voorwaarden van dit privacybeleid om gebeuren, voor zover voorzien is in enige toepasselijke privacy wetgeving of andere wetgeving die van tijd tot tijd van kracht is. In het bijzonder kan LUST FOR LIVE BV persoonsgegevens openbaar maken indien dit wettelijk vereist is of indien LUST FOR LIVE BV te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om i) te voldoen aan een wettelijke verplichting, ii) de rechten of eigendommen van LUST FOR LIVE BV te beschermen en te verdedigen, iii) in dringende omstandigheden op te treden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen, of iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.  

De website van LUST FOR LIVE BV kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarop dit privacybeleid niet van toepassing is aangezien deze worden beheerd door derden. Wanneer u op één van deze hyperlinks klinkt, kunt u naar een andere website worden doorgestuurd. LUST FOR LIVE BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en raadt u aan om hun privacybeleid te lezen, dat kan afwijken van dat van haar.  

 

 • Cookiebeleid LUST FOR LIVE BV

 

 1. Wat zijn cookies ?  

Tijdens uw bezoek aan de website van LUST FOR LIVE BV kunnen er cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine bestanden die een website naar uw computer stuurt wanneer u de website bezoekt en die op uw computer worden bewaard. Deze bestanden maken het mogelijk dat u als gebruiker wordt herkend bij een later bezoek aan de website van LUST FOR LIVE BV. LUST FOR LIVE BV gebruikt deze cookies om uw surfervaring makkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren, door rekening te houden met uw eerdere bezoeken. Een cookie is dus volledig passief en bevat geen software programma’s, virussen of ‘spyware’.

 

 1. Welke cookies gebruikt LUST FOR LIVE BV?  

LUST FOR LIVE BV maakt gebruik van verschillende cookies, zowel bestanden die automatisch verdwijnen nadat de browser wordt afgesloten als bestanden die ook bij een later bezoek worden gebruikt. LUST FOR LIVE BV verstuurt zelf een aantal cookies (‘first party cookies’), die LUST FOR LIVE BV zelf beheert, ook qua verwerking van de verzamelde gegevens. Zo kan LUST FOR LIVE BV uw gebruikerservaring van haar website verbeteren, bijvoorbeeld door de gekozen taalinstellingen op te slaan of te vermijden dat u herhaaldelijk dezelfde advertenties ziet.  

Ook partners van LUST FOR LIVE BV plaatsen cookies (‘third party cookies’), die door of voor hen werden ontwikkeld en waarbij enkel deze partners toegang tot de cookies en de verzamelde informatie hebben. LUST FOR LIVE BV heeft dus geen zeggenschap over en/of kennis van de inhoud en de werking van deze cookies. Adverteerders kunnen bijvoorbeeld cookies toevoegen aan hun advertenties op de website van LUST FOR LIVE BV om inzicht te verkrijgen in uw interessegebieden, om u enkel interessante advertenties te tonen.  

Daarnaast doet LUST FOR LIVE BV beroep op derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken. Deze analyse is nodig voor LUST FOR LIVE BV om haar website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers, wederom om het gebruiksgemak ervan te verhogen. Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”). Het gaat onder meer om Facebook’s befaamde 'Like button' en 'Like box' (Vriend 1, vriend 2 en x mensen vinden dit leuk), waarbij Facebook de bezoekers kan herkennen a.d.h.v. cookies.  

 

 1. Cookies weigeren of verwijderen?  

Indien u de website van LUST FOR LIVE BV verder wilt bezoeken zonder de cookie-instellingen aan te passen en de link “verder gaan” aanklikt, wordt de installatie van cookies aanvaardt. Het is mogelijk om de installatie van cookies te weigeren, via de browserinstellingen van uw computer. Wel zullen sommige onderdelen van onze websites dan mogelijks niet of niet optimaal werken en/of is de toegang ertoe niet mogelijk, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.  

U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Na het uitschakelen en/of verwijderen van cookies blijft u overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerdere gebruik van de –website van LUST FOR LIVE BV.  

Informatie om cookies te weigeren en te verwijderen kan u onder meer op de volgende websites terugvinden:  

-           Internet Explorer: over het wissen en weigeren van cookies: http://windows.microsoft.com/n...

-           Google Chrome: over het wissen en weigeren van cookies: https://support.google.com/chr...

-           Firefox/Mozilla: over het weigeren van cookies: https://support.mozilla.org/nl...

-           Safari: over het wissen en weigeren van cookies: https://support.apple.com/kb/P...

-           Opera: over het wissen en weigeren van cookies: http://help.opera.com/Linux/10...

   

 1. Algemeen
 2. Wijzigingen  

LUST FOR LIVE BV is gerechtigd haar algemene voorwaarden, privacy- en cookie-beleid en wedstrijdreglementen te allen tijde aan te passen, onder meer naar aanleiding van aangepaste diensten, feedback van haar bezoekers of wetswijzigingen.  

 

 1. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht  

Voor alle betwistingen zijn alleen de hoven en rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 

 

 1. Contactgegevens  

LUST FOR LIVE BV

Berrélei 60

2930 Brasschaat

 

 1. Mail disclaimer LUST FOR LIVE BV

De inhoud van LUST FOR LIVE BV e-mails en eventuele bijlagen zijn enkel bestemd voor de rechtstreekse geadresseerden, volgens het erin opgegeven doel en/of gebruik en overeenkomstig de algemene voorwaarden van LUST FOR LIVE BV (https://www.despiekpietjes.be). Deze e-mails zijn van promotionele en informatieve aard en vormen geen aanbod of uitnodiging tot aankoop. LUST FOR LIVE BV kan de informatie in haar nieuwsbrief steeds wijzigen en maakt geen aanspraak op volledigheid van de beschrijving van producten of diensten waarnaar wordt verwezen.  

Het is derden en andere niet-geadresseerden niet toegestaan deze informatie te gebruiken noch hergebruiken, op welke manier en in welke vorm dan ook. Indien u per vergissing een e-mail ontving vanwege LUST FOR LIVE BV, dankt LUST FOR LIVE BV u om dit te melden en vervolgens het bericht te verwijderen. De berichten namens LUST FOR LIVE BV bevatten mogelijks vertrouwelijke informatie en/of (persoonlijke) standpunten die niet noodzakelijk overeenstemmen met die van LUST FOR LIVE BV.